ผลิตโดย : บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
        261 หมู่ 2 ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง
        อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10560
        โทร 02 707 9970
        Fax 02 707 9975
จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำกัด
        อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 10
        เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
        กรุงเทพมหานคร 10500
        โทร 02 636 6111
ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค : 02 639 8600
info@start-plus.co.th
www.facebook.com/startpluszinc