ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร
   เสียเหงือ เสียซิงค์ เกลือแร่อย่างเดียวไม่พอ
   ประกอบด้วย
  ซูโครส 7%  
  กลูโคส 4%  
  โซเดียมคลอไรด์ 0.156%  
  โซเดียมซิเตรต 0.10%  
  โพเเทสเซียมคลอไรด์ 0.034%  
  ซิงค์กลูโคเนท 0.0167%  
  (เทียบเท่าซิงค์ 6 มิลลิกรัมต่อขวด)